Semalt 2017-nji ýylyň 5 mazmun marketing tendensiýasyny kesgitleýär

2016-njy ýylda köp pudakda ähli pudaklarda mazmuna esaslanýan mahabat strategiýalaryny durmuşa geçirýän köp sanly kärhana boldy. Mazmun marketinginiň meşhurlygy, öwrülişigi we ulanyjylary çekmek mümkinçilikleri bilen baglanyşykly. Şeýle hem, beýleki marketing strategiýalaryndan has az çykdajy edýär. Mahabat bloklaýjylarynyň sanynyň köpelmegi bilen habarlary almagyň ýeke-täk usulydyr. Markalar 2017-nji ýylda mazmun marketingine ünsi dowam etdirmeli.

Semalt Digital Services-iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Aleksandr Peresunko, marketing meselelerini üstünlikli ýerine ýetirmek üçin aşakdaky 5 strategiýany goldamagy dowam etdirýär.

1. Ulanyjy üçin has mazmunly önüm öndürmek

Onlaýn ulanyjylaryň sany bilen onlaýn mazmun sarp edilýär. B2B marketologlarynyň 70 göterimi geçen ýyl bilen deňeşdirilende has köp mazmun döretmek isleýär. Şeýle-de bolsa, bar bolan mazmuny köpeltmek çözgüdiň ýarysy bolup hyzmat edýär. Google-da çylşyrymly gözleg algoritmleri bar we Gözleg Botlary indi ulanyjylar üçin onlaýn mazmunyň dostlugyny we ýerlikliligini kesgitläp biler. Gatnaşyk, mazmun marketinginiň esasy maksatlarynyň biri bolansoň, mazmunyň marketingi üçin mazmunyň ýerli diňleýjiler üçin ähmiýeti artýar.

2. Mikro täsir edijiler

Sosial mediýanyň ösmegi, täsir edýänleriň sanyny artdyrdy. Satyjylar, netijede täsirli marketinge bolan ünsüni artdyrdylar. “MuseFind” -e esaslanyp, müşderileriň 92 göterimi meşhurlaryň tassyklamalaryna ýa-da mahabatlaryna däl-de, täsirli adamlara has köp ynanýarlar. 2016-njy ýyl bize täsirli marketingiň ynamyň daşyndan aýlanýandygyny öwretdi we täsir edijileriň marketing kampaniýalarynda mikro täsir edijileriň ähmiýetine üns bermegi dowam etdirýänlerinde markalaryň gözleýän zady.

3. Mazmuny şahsylaşdyrmak

Sosial ulgamlar onlaýn mazmuny paýlaşmak we wagyz etmek meselesinde dürli aýratynlyklara eýe. Käbirleri ýerleşiş ýa-da hastaglar ýaly zatlar bilen özleşdirmäge rugsat berýär. Sosial mediýada bu analitiki funksiýalary ulanyp, bazar segmentlerini geçirmek has aňsatlaşýar. Şonuň üçin bu aýratynlyklardan iň oňat peýdalanmak akylly bolardy. Şahsylaşdyrylan mazmun, mazmun marketinginiň belli bir nokada gönükdirilmegini üpjün etmegiň bir usulydyr, şeýlelik bilen aktuallygy, gatnaşygy, markany ýada salmagy we bäsleşigiň öňüsyrasynda ýokarlanýar.

4. Wideo mazmuny

Kämilleşdirilen wideo gysyş algoritmleri bilen, marketologlar marka habarlaryny, mahabatlaryny iberýärler we ulanyjylary çäksiz çekýärler. Az wagtyň içinde wideo mazmunyny döretmäge kömek etmek üçin birnäçe onlaýn we awtonom gural bar. Bu gurallaryň wideo döretmäge kömek edişi ýaly, gatnaşygy telekeçileriň wideo mazmuny baradaky pikirlerini näderejede durmuşa geçirýändigine baglydyr. Kärhanalar beýleki üstünlikli markalaryň wideo kampaniýalaryny alyp barşyndan ylham alyp bilerler. Täsin satuw teklibiniň töwereginde özüne çekiji wideolary ulanmak has köp müşderini özüne çekýär we bazaryň paýynyň ösmegine kömek edýär.

5. Habar çeşmesi hökmünde sosial media

2016-njy ýylda geçirilen gözleg, sosial media ulanyjylarynyň 50 göteriminden gowragynyň habar çeşmesi hökmünde ulanýandygyny görkezýär. Sosial medianyň marketologlaryň mazmuny geçirmek üçin ulanýan kanaly hökmünde meşhurlygynyň artmagy bilen, kärhanalaryň habar bermek üçin bu kanallardan peýdalanmagynyň wagty geldi. Sosial mediýa belli bir marka degişli islendik zady bermäge ukyply.

Netije

Täze mazmun marketing strategiýalary her ýyl ýüze çykýar, bu başlangyç marketing strategiýasyna üýtgeşmeler girizmegi aňladýar. Mazmun marketingindäki häzirki tendensiýalardan habardar bolmak we olardan peýdalanmak mazmun marketinginiň esaslaryna laýyklykda hereket etmek ýaly möhümdir. Bular müşderilere ýüzlenmek, mazmuny ulanmak arkaly çözgütler hödürlemek we çözgüt üçin gapma-garşylyksyz ýol döretmek üçin her bir degiş nokadyndan peýdalanýarlar.