Semalt hünärmeni: Mugt baglanyşyk çykaryjy gural

Maglumatlary çykarmak, işewürleri bäsdeşlerinden öňde goýýanlygy sebäpli, iň güýçli işewürlik bäsdeşlik ýaragyna öwrüldi. Şeýle-de bolsa, guramalaryň köpüsi uly kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Möhüm mukdarda maglumatlary gyrmak yzygiderli edilmeli, ýöne el bilen edip bolmaýar.

Maglumatlary çykarmak bilen baglanyşykly esasy kynçylyklar

Guramalarda ýörite gurlan maglumatlary çykarmak guralyny, umumy maglumat çykarmak guralyny ulanmak ýa-da üçünji tarap maglumatlary döwmek kompaniýasyny işe almak mümkinçiligi bar. Maglumatlary gyrýan kompaniýany işe almak gaty gymmat, sebäbi ulanylyşyna görä töleg alynýar we hökman maglumatlary yzygiderli gyrmaly. Aslynda, käbir guramalar gündelik maglumatlary gyrýarlar.

Başga bir tarapdan, ýörite gurlan gurallary sargyt etmek hem gaty gymmat, sebäbi programmistleri işe almaly bolarsyňyz. Dataörite maglumatlary döwmek guralyny döredenlerinden soň, ony döwmek isleýän sahypaňyza esaslanyp yzygiderli düzeltmeli bolarlar. Mundan başga-da, kompaniýalar mazmunyny göçürmegi kynlaşdyrmak üçin web sahypalaryna yzygiderli dürli anti-skrap gurluşlaryny goýýarlar. Şeýlelik bilen programmistler adaty maglumatlary gyrmak guralyňyzy üýtgetmegi dowam etdirerler. Gysgaça aýdanyňda, maglumatlary çykarmak guralyňyzy ösdürmek üçin programmistlere pul tölärsiňiz, soň bolsa üýtgetmek üçin pul tölemegi dowam etdirersiňiz. Şeýlelik bilen, ýörite gurlan gural ulanmak hem gaty gymmat.

Iň oňat maglumatlary gözlemek usuly

Häzirki wagtda umumy maglumatlary gyrmak gurallaryny ulanmak iň gowy wariant ýaly bolup görünýär. Bu gaty elýeterli. Aslynda, olaryň käbiri bu makalada görkezilişi ýaly doly azat. Köp adamlar hakykatdanam köp sanly maglumatlary ýygnamak gurallarynyň täsirli däldigine ynanýarlar. Gynansagam, bu dogry däl. Köp adamyň düşünmeýän zady, maglumatlary gyryş guralynyň belli bir maglumatlary gyrmak meselesi üçin döredilendigi.

Maglumat çykarmak guraly size gowy netije bermese, belki, ulanýan işiňiz üçin döredilen däldir. Maglumatlary çykarmak zerurlygy üçin döredilen başga birini tapyň. Ine, Northcutt mugt baglanyşyk çykaryjy gural. Adyndan, baglanyşyklary çykarmak üçin niýetlenendigine düşünmeli. Baglanyşykdan başga bir maglumat çykarmak meselesi üçin ulanmak kararyna gelseňiz, ondan köp zada garaşmaň.

“Northcutt Link Extractor” guraly bilen tanyşdyrmak

Bu gural, brauzer esasly bolany üçin, göçürip almak we gurnamak talap etmeýär. Bar etmeli zadyňyz, sahypa girmek. Maksatly sahypaňyzyň URL-sini girizip boljak ýer bar. URL-e gireniňizden soň, aşagyndaky "Dowam et" düwmesine basmaly bolarsyňyz we netijeleriňizi 10 sekundyň içinde alarsyňyz. Gural, maksatly web sahypaňyzdaky ähli baglanyşyklary görkezer.

Berlen baglanyşyklaryň sanawy gözleg motory optimizasiýasy (SEO) we web derňewi üçin ulanylyp bilner. Sizi haýran galdyrjak zat, guralyň ýönekeýligi. Hatda çagalar hem ulanyp bilerler. Salgylary yzyna gaýtarýan tizlik, bellemeli ýene bir möhüm aýratynlykdyr.