Semalt hünärmeni, ekran gyryjylary bilen nähili işlemelidigini düşündirýär

Ekran gyryjylary, saýtlardan maglumatlary çykarýan we ulanyjylara islendik formatda diýen ýaly maglumat berýän gurallardyr. Maglumat formaty API, CSV, MySQL, MS SQL, Access we, Excel bolup biler. Ekranyň gyryjylary üçin birnäçe sinonim bar, şol sanda web sahypasy ýyrtyklary, HTML gyryjylary, awtomatiki maglumat ýygnaýjylary we web çykaryjylary.

Geçmişde adamlar esasy kompýuterlerde işleýärdiler. Möhüm iş maglumatlary bilen işlemek üçin tekste esaslanýan ýa-da ýaşyl ekranly interfeýsleri ulanmaly boldular. Kompýuter terminalynyň ekranyndan tekst okamak üçin ekrany döwmek usulyny ulandylar. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda ekrany döwmek, beýleki maksatlar üçin ulanmak üçin web sahypalaryndan maglumat almagy aňladýar. Ekranyň gyryjylary zerur maglumatlary ýygnamak üçin internetdäki birnäçe saýtdan maglumatlary gözläp bilerler.

Onda ekran gyryjy nähili işleýär? Ekranyň gyryjysyny gözleg motorynyň gözlegçileri ýa-da örümçiler bilen deňeşdirip bolar. Bu gözlegçiler, birnäçe web sahypasyny öz içine alýan millionlarça sahypa girýärler. Öýjük gözleýän maglumatlary ýygnamak we indekslemek üçin bu sahypalarda yzygiderli gözleýär ýa-da gözden geçirýär. Collectedygnalan we indekslenen maglumatlar soňra gözleg motorynyň netijesi hökmünde ahyrky internet ulanyjysyna hödürlenýär. Şeýle maglumatlar adatça adam ulanylyşy üçin düzülen guramaçylykly görnüşde berilýär.

Bu aýdylanda, ekran gyryjy bir sahypanyň kody bilen gözlener we islenmeýän kody süzer. Şonuň üçin ekran gyryjynyň esasy wezipesi peýdaly maglumatlary gözlemekdir. Bu maglumatlary çykarýar we goşmaça aýratynlyklar bolmazdan ýönekeý maglumat bazasy hökmünde hödürleýär.

Ekranyň gyryjylary, maglumatlaryna girmek üçin köplenç sahypanyň HTML kodlaşdyrylyşyny ýuwýarlar. Şeýle hem, PHP ýa-da JavaScript ýaly beýleki skript dillerini gözläp bilerler. Gazylyp alnan maglumatlar, şol wagt web ulanyjylary brauzerleri bilen girip biler ýaly HTML görnüşinde hödürlenip bilner. Tekst maglumatlary hökmünde hem saklanyp bilner.

Ekranyň gyryjylary üçin dürli ulanyşlar bar, ýöne esasanam ekran skraperi kärhanalar tarapyndan deňeşdirme maglumatlary, elektron tablisalary, diagrammalar we grafikalar döretmek üçin prezentasiýalarda ýa-da hasabatlarda ulanyljak açar söz bilen baglanyşykly saýtlardan degişli maglumatlary çykarmak üçin ulanylýar. Ekrany döwmek gurallary köp wagt tygşytlaýar, sebäbi wagtyň az böleginde internetden uly maglumatlary çykarýar. Şol bir tabşyrygy ýerine ýetirýän şahsyýet, zerur web sahypalaryny gözlemeli, baglanyşyklara basmaly we zerur maglumatlary tapmak üçin her web sahypasyna göz aýlamaly bolýar. Örän ýadaw we wagt talap edip biler.

Ekranyň gyryjylary web gözlegçilerine we web ussatlaryna bereket bolup bilse-de, olary egoist maksatlar üçin hem ulanyp bolar. Spamy mahabat usullaryndan biri hökmünde ulanýan şahslar ýa-da kompaniýalar, mysal üçin, sahypalardan e-poçta salgylaryny bikanun çykarmak üçin ekran gyryjylaryndan peýdalanyp bilerler.

Rugsatsyz beýleki adamlaryň saýtlaryny ýok etmegiň kanuny netijeleri barmy? Ekran gyryjy möhüm kompýuter programmasydygyna garamazdan, ony ulananyňyzda kanunylyklary we etikany ýatda saklamaly. Ekrany döwmegiň kanuny we bikanun görnüşleri bar. Başga biriniň web sahypasyndan rugsatsyz maglumat almak awtorlyk hukugyny bozup biler

mass gmail